Redovisning

Automatiserad budget och avancerad rapportdesigner

Kontoplan och redovisningsenheter

 • Kontoplan enligt Kyrk-BAS.
 • Underbegrepp (redovisningsenheter) till konto kan innehålla både siffror och bokstäver med upp till åtta positioner per enhet.
 • Underkontering med ansvarig, löptid, konteringsanvisningar m.m. finns i fyra olika nivåer - verksamhet, projekt, objekt och ansvar.

Verifikationer

 • Korrigeringsfunktioner med möjlighet till bl.a. enkel växling debet/kredit samt automatisk uppdatering av korrigeringshänvisning.
 • Inläsning av verifikationsunderlag från externa system och stöd för SIE.
 • Lista med standardverifikationstexter/radtexter.
 • Saldokontroll under pågående verifikationsregistrering.
 • Olika verifikationsserier.
 • Obegränsat antal automatkonteringar med valfri kombination av fast belopp och procentuell fördelning.
 • Tillgång till samtliga rapporter bl.a. direkt vid verifikationsregistrering.
 • Möjlighet till låsning/stängning/månad för enskild eller samtliga verifikationsserier.
 • Automatisk återföring av semesterlöneskuld.

Budget

 • Budget per valfri period och registrering av budgetkommentarer för olika redovisningsnivåer.
 • Möjlighet till procentuell förändring eller beloppsförändring för enskilda eller flera budgetposter.
 • Registrering av budget per konto eller som rambudget - båda kombinerat med verksamhet, projekt, objekt och ansvar.
 • Hantering av separat budgetprognos och jämförelse med utfall från valfritt bokföringsår.
 • Inhämtning av budgetsimuleringar/uppgifter avseende personalbudget, investeringsbudget, simulerade avskrivningar samt gravskötselintäkter.
 • Enkel hantering för flerårsbudget.
 • Överföring av uppgifter från Excel till budgetformulär.

Historik, spårning och analyser

 • Valfritt antal bokföringsår kan sparas som historik.
 • Valfritt antal företagsuppgifter inom samma kyrkliga enhet - hantera t.ex. bokföringen för församlingens/pastoratets stiftelser.
 • Sökning globalt inom den kyrkliga enhetens samtliga lagrade bokföringsår.
 • Samtliga tillgängliga rapporter går att skriva för de lagrade bokföringsåren.
 • Avancerad sökfunktion med urval av aktuell kyrklig enhet eller samtliga lagrade kyrkliga enheter.
 • Sökning av verifikationer och verifikationsrader. I text ges möjlighet att begränsa sökurvalet ner till delar av ord.
 • Intäkts-/ kostnadsanalys med obegränsat antal urvalsmöjligheter - definiera själv vad som ska ingå.

Rapporthantering

 • Avancerad rapportgenerator för framställning av egna rapporter. Möjligheterna är i stort sett obegränsade.
 • Hanterar upp till 13 kolumner breda rapporter (på stående eller liggande papper) med användning av olika textattribut såsom fetstil, kursiv, skuggning av kolumner etc.
 • Möjlighet till jämförelse och beräkningar mellan olika kolumner som budget, resultat etc.
 • Rapporter kan knytas till en viss kyrklig enhet eller vara globala för samtliga enheter.
 • Möjlighet till alternativa grupperingar, summeringar och urval av en eller flera verksamheter, projekt, objekt och ansvar vid utskrift.
 • Olika utskriftsmöjligheter för en och samma rapport.
 • Balans- och resultaträkning för valfri period, totalt för hela företaget eller för utvalda verksamheter och objekt.
 • Huvudbok och dagbok totalt eller per verksamhet, projekt, objekt och ansvar.
 • Budgetsammanställning för enkel avstämning.
 • Bokslutsrapporter - helår/delår.
 • Utskrift till skrivare, bildskärm, rapportfil samt med en knapptryckning export till MS Word eller MS Excel.
 • Möjlighet att beställa utskrift av en eller flera rapporter till gemensamt dokument med rätt sidnumrering.
 • Momsrapportering med möjlighet till automatkontering och direkt utskrift av verifikat samt momsrapport.
 • Månads-, kvartals- och halvårsresultat - du bestämmer själv vad och hur du vill visa informationen.
 • Stort antal standardrapporter baserade på kyrklig verksamhet.
 • Smart funktion för rapportanalys med koppling till FAS Elektronisk faktura medger enkel hantering för verksamhetsansvarig att själv ta fram och analysera rapporter och till och med se fakturabilder som han/hon har handlagt.
 • Installera modulen FAS Redovisning (utan kostnad) med begränsning till Rapportanalys och utvalda rapporter hos de verksamhetsansvariga och slipp allt arbete med att ta fram rapporter och svara på frågor.